BACAR ONLİNE AÇIK ARTIRMA ve SİTE ÜYELİK TAAHÜTNAMESİ


1. İş bu taahhütname belgesi, Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif Sokak No: 22–23 Samandıra Maltepe - İstanbul adresinde mukim BACAR Otomotiv Alım Satım San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle BACAR olarak anılacaktır) ile http://www.bacar.com.tr ve/veya www.otokoc.bacar.com.tr sitelerine üye olan Kullanıcı arasındaki üyelik şartlarının düzenlenmesi amacıyla yapılmıştır.
 
2. Kullanıcı'nın Site'ye üye olması; http://www.bacar.com.tr ve/veya www.otokoc.bacar.com.tr web adresinde satılmak üzere sergilenmekte olan ve internet üzerinden online ve süreli olarak düzenlenen ihaleye katılmak istemesi amacıyla ve taahhütnamenin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

3. ÜYELİK VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI;

3.1 Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve daha evvel bu siteye üye olup, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
3.2 Her bir KULLANICI’ya verilmiş olan, KULLANICI adı ve şifresi kesinlikle kişiseldir ve yalnızca kendi sorumluluğu altında kullanacaktır. Bu amaçla KULLANICI, bunların gizliliğini korumayı ve özellikle bunları 3. şahıslara vermemeyi, herhangi bir yere asla yazmamayı taahhüt eder.
3.3 KULLANICI; kullanıcı adı veya şifresinden herhangi birini kaybetmesi ya da unutması durumunda, yeni bir kullanıcı adı ve/veya şifresi almak için (info@bacar.com.tr) e-posta adresinden yeni kullanıcı adı ve şifresi tedarik etmek, şifre bloke etmek ve şifre silmek için BACAR ile iletişime geçecektir. KULLANICI, bu kayıptan dolayı oluşacak her türlü ticari ve/veya hukuksal durumda BACAR’ın sorumluluk almayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
3.4 KULLANICI; kişisel ve firma bilgilerinde, yetki belgesinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği derhal BACAR’a bildirmekle ve belge gerektiren değişiklikleri belgelemekle yükümlüdür.
3.5 KULLANICI; yalnızca kendi için ve kendi adına Satın Alma teklifinde bulunma hakkına sahiptir.
3.6 KULLANICI adı ve şifresi ile yapılmış olan herhangi bir satın alma teklifi bizzat KULLANICI tarafından yapılmış kabul edilecektir.
3.7 KULLANICI; Satın Alma teklifinin, KULLANICI adı ve şifresinin 3. şahıslar tarafından yetkisiz olarak kullanılmış olduğunu iddia etme, BACAR tarafından iptal edilmesini talep etme ve bununla ilgili olarak uğradığı zararın telafi edilmesi talebinde bulunma hakkına sahip değildir. KULLANICI’nın; KULLANICI adı ve şifresiyle (KULLANICI tarafından BACAR’a bildirim yapılıp, KULLANICI tarafından yetkilendirilmiş tüm kişiler de bu kapsamda değerlendirilecektir.) yapılmış olan tüm satın almaların tüm bedelleri ve öngörülen tüm giderler KULLANICI’nın ödeme yükümlülüğünde olan bedellerdir.
3.8 KULLANICI, iş bu bedellerden herhangi birini ödemekten imtina edemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi durumda teminat bedeli olarak ödenen tutarın BACAR tarafından ceza-i şart bedeli olarak kesintiye uğratılacağını ve ayrıca BACAR ‘ın uğrayacağı her türlü zararı teminat miktarından karşılama hak ve yetkisine sahip olduğunu KULLANICI peşinen kabul beyan taahhüt etmektedir.

4. EKSPERTİZ, MUAYENE ŞARTLARI;

4.1 Araçlar, açık artırma sonuçlanmadan 24 saat öncesine kadar, 0216 311 42 27 nolu telefondan randevu alınarak, Büyükbakkalköy Mahallesi Kaşif Sokak No: 23 Samandıra Mevkii Maltepe İstanbul adresinde veya BACAR tarafından belirlenecek ve Üye’ye bildirilebilecek adres/lerde pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri dahilinde Üye tarafından görülebilir.
4.2 Araçların ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları sitede yer almakta olup, araç çalışır vaziyette ve halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan, ayrıca Üye’nin aracı bizzat görerek, beğenerek, araç ile ilgili resmi kayıtları dahil her türlü incelemeyi yaparak açık artırmaya katıldığı kabul edilmektedir.
4.3 Açık artırmaya konu araç ile ilgili sunulan ekspertiz tespitleri tamamen bilgilendirme amaçlı olup, bu ekspertiz bilgilendirmesi kesinlikle Bacar’ı bağlayıcı olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. Bacar, ekspertiz raporuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt altına girmediğini beyan eder.
4.4 Satışa konu araçlar göründüğü, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır. Üye, bu sözleşme ve ihaleye katılmakla araçların mevcut durumunu bildiğini, kabul ettiğini beyan etmektedir.
4.5 Üye, Bacar’a karşı ekspertiz raporunda belirtilen hususlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. İHALE SÜRECİ;

5.1 BACAR; web site/leri üzerinden gerçekleştireceği satış işleminin başlama ve sona erme tarih ve saatini, satışın başlamasından en az 12 saat/gün önce Web Sitesinde yayınlayacaktır.
5.2 İhale, ilan edilen saatten önce sebep göstermeksizin BACAR tarafından iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle KULLANICI tarafından BACAR’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
5.3 Web adresinde listelenen araçların ihale başlangıç bedeli, ilanda yazan rakam olup, ihale sistemi, bu tutarın altında bir başlangıç bedeli girişine izin vermeyecektir.
5.4 İhaleye katılım kaparo bedeli olarak 500,00TL.’lik kısım, kişi veya kuruma ait kredi kartından mail order yolu ile tahsil edilecektir. Bunun yanında ihaledeki araçların tamamına teklif verebilmesi için tek sefer de 4.000,00TL. kaparo alınır ve bu şekilde ihaledeki bütün araçlara teklif verme hakkını elde etmiş olacaktır. Katılımcıların kredi kartından alınan tutar, ihalenin katılımcıda kalmaması durumunda katılımcının kredi kartına tekrar yüklenecektir. Kredi kartından, bankalar arası doğacak sorunlardan, BACAR sorumlu olmayacaktır.
5.5 İhale sırasında fiyat, minimum 100,00TL olarak arttırılacaktır.
5.6 İhale süresinin bitiminde, araca verilen en iyi teklif ile ihale sona erecektir. İhale süresince listelenen araca teklif verilmemiş olması halinde, BACAR ilan süresini uzatabilir.
5.7 BACAR, ihaleyi en yüksek teklifi veren katılımcıya vermek zorunda değildir; verilen teklifler arasından BACAR’ın kabul edeceği teklif ihaleyi kazanan katılımcıyı belirleyecektir.
5.8 İhaleyi kazanan şirket veya kişi ihale bedelini, ihale sonucunun BACAR tarafından kendisine yazılı/email olarak bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 İŞ GÜNÜ içerisinde BACAR’a ödemek zorundadır. Ödeme yapıldıktan sonra ancak noter satışını müteakip, mülkiyetin geçtiğini gösteren tescil belgesinin ibrazı ile aracını BACAR’ın gösterdiği yerden teslim alabilir.

6. SATIŞ, DEVİR VE TESCİL MASRAFLARI;

6.1 Satışa ve devir-tescile ilişkin tüm masraflar (noterlik masrafları, damga vergisi, harç v.s.) ihaleyi kazanan firmaya veya şahsa aittir.
6.2 Satış tarihinden önceki dönemde otomobillere ait tahakkuk eden borçlar (mtv, trafik cezası v.b.) ve zarar sorumluluğu BACAR’a ait olup satış tarihinden sonra doğacak her türlü borç ve zarar sorumluluğu ihaleyi kazanan alıcıya geçecektir.
6.3 İhaleyi kazanan firma veya şahıs aracı almaktan vazgeçerse veya ihale bedeline ilişkin ödemeyi zamanında yapmazsa, üyelik şartlarına haiz olmadığı tespit edilirse, ihaleye katılım esnasında bildirdiği bilgiler hatalı yada doğru değil ise teklif verme esnasında kredi kartından alınan tutarı BACAR irat kaydedecek olup ayrıca ek olarak ihale sonucunda ortaya çıkan bedelin %5'i kadar cezayı BACAR’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.4 BACAR ile ihaleyi kazanan katılımcı firma veya şahıs arasında, her araç için ayrı yapılacak noter tasdikli satış sözleşmeleri dışında, temel hak ve yükümlülükleri belirlemek amacı ile internet üzerinden ihale sayfasında katılımcılara ilan edilecek satış sözleşmesi imzalanacaktır.

7. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR;

7.1 Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili her hangi bir işlemi yerine getirirken, üyelik taahhütnamesinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğinizi, üyelik taahhütnamesinin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı, ihaleye teklif vermek sureti ile katılmamız durumunda ise üyelik taahhütnamesi şartlarını şimdiden kabul ettiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
7.2 İhalede verilecek fiyat, TL cinsinden olmalıdır. İhaleye çıkarılan ve yukarıda belirtilen web siteleri üzerinden ilan edilen her araç için tek fiyat geçerli olup, birden fazla araç için tek fiyat uygulaması kesinlikle yoktur. Toplu araç satışı yapılmamaktadır. Listelenen tüm araçlar için, ayrı ayrı teklif verilmesi gerekmektedir.
7.3 İhalede teklif verecek katılımcılar tarafından araçlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere ve BACAR’ın belirleyeceği usullere uygun olarak yetkili servislerinde kontrol ettirilebilir. Buna göre, ihalede teklif veren katılımcı hiçbir şekilde ihale konusu araçların ayıplı olduğunu veya araçların özelliklerine ilişkin eksik bilgilendirildiğini iddia edemez, bu gibi sebepler ile verdiği tekliften dönemez.
7.4 KULLANICI’nın internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ile uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan BACAR sorumlu olmayıp, üye hiç bir itiraz ve talepte bulunamaz.

8. MÜCBİR NEDENLER;

İnternet veya bilgisayardan kaynaklanan nedenler ile hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, BACAR, işbu üyelik taahhütnamesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BACAR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BACAR'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. İş bu üyelik taahhütnamesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu üyelik taahhütnamesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. İş bu taahhütname şahsım veya şirketimizin yasal temsilcileri tarafından imzalandığını ve Şirketimizin veya şahsımın ilgili ihaleye katılması durumunda yukarıdaki kurallarla bağlı olduğunu, bu kurallar gereği yükümlülüklerimizi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.